STÁTNÍ SVÁTEK: Ve čtvrtek 28.9.2023 má prodejna Mělník otevřeno 10.00 - 16.00, prodejna Litoměřice má ZAVŘENO.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
Partnerské eshopy

  1. Úvod
  2. Reklamace
Reklamace

Pro snadnější vyřízení Vaší reklamace a maximální informovanost o jejím průběhu, provozujeme reklamační systém na adrese https://reklamace.e-cigaretka.cz/. 

Na zboží poskytujeme podle zákona záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoli na běžné opotřebení a mechanické poškození. Záruka se také nevztahuje na poničení originálního zboží z důvodu použití neoriginálního příslušenství (např. baterie a nabíječka). Stejně tak není možné uplatnit záruku v případě nesprávného používání nebo nesprávného skladování. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme si pečlivě pročíst manuál, který dáváme ke zboží.

Při reklamování zboží je nutno rozlišit pojem životnost a výrobní vady. Obvyklá životnost u žhavících hlav je 1-2 týdny, běžná životnost u baterií je 6-12 měsíců. 

Reklamaci zboží můžete uplatit na kterékoli naší provozovně nebo na adrese sídla či místa podnikání.Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů, obvykle je to ale rychleji – snažíme se o co nejrychlejší vyřízení.

 

Postup při reklamaci:

1. Vyplňte reklamační formulář

2. Výrobek prosím pečlivě zabalte a balík označte jako "křehký". Reklamované zboží odešlete na adresu:

e-cigaretka.cz
Miroslav Černý
Vražkov 164
413 01 Vražkov
e-mail: reklamace@e-cigaretka.cz
Telefon: +420 606 266 566

Nezapomeňte uvést údaje o odesílateli

3. Po přijetí výrobku a jeho kontrole obdržíte na váš email odkaz do reklamačního systému, kde budete průběžně informováni 

4. Uschovejte si prosím podací lístek od dopravce pro učely případného proplacení nákladů na odeslaní reklamace


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek 1
Úvodní ustanovení

Fyzická osoba podnikající Miroslav Černý, se sídlem Vražkov 164, 413 01 Vražkov, Česká republika, IČO 71351451, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.09.2005 (dále jen „prodávající“), www.e-cigaretka.cz, vydává tento reklamační řád v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Článek 2
Předmět a účel reklamačního řádu

Tento reklamační řád upravuje podmínky, za kterých je možné uplatnit zákonná práva kupujícího jakožto spotřebitele z vadného plnění („reklamace“) a to jak v návaznosti na prodej zboží v kamenných provozovnách, tak i přes internetový obchod www.e-cigaretka.cz. Kupující může mít nad rámec zákonných práv z vadného plnění (která upravuje tento reklamační řád) také práva ze záruky za jakost, pokud byla záruka za jakost poskytnuta. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nově věci bez vad nebo na opravu věci; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci. Záruční doba běží zásadně od odevzdání věci kupujícímu a byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Nároky kupujícího ze záruky za jakost, jakož i postup a lhůty (záruční doby) k uplatnění práv ze záruky jsou obsaženy v záručním listu.

Článek 3
Reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí výrobku či v zákonných lhůtách reklamovat a uplatnit u prodávajícího nároky z vad v souladu se zákonem. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že věc
(i.) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
(ii.) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil a
(iii.) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu (vyjma případů, kdy prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil), že vedle ujednaných vlastností
(i.) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
(ii.) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím zejména reklamou nebo označením,
(iii.) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a
(iv.) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující nemá práva z vadného plnění zejména pokud:
(i.) vadu způsobil kupující, anebo kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
(ii.) kupující vadu poznal, resp. při vynaložení obvyklé pozornosti musel poznat, již při uzavření smlouvy,
(iii.) reklamace je uplatněna po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro uplatnění práva z vad,
(iv.) prokáže se, že reklamace není oprávněná, (v.) se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
(vi.) vada byla způsobena vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
Při reklamaci je kupující povinen vadný výrobek předložit prodávajícímu. Kupující prokazuje koupi výrobku u prodávajícího pokud možno dokladem o jeho zakoupení (např. pokladní účtenkou či její kopií).

 

Článek 4
Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci především na jakékoliv prodejně prodávajícího nebo v sídle prodávajícího.

 

Článek 5
Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zakoupenou věc co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (přičemž vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, pak tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat). Do doby pro uplatnění práv kupujícího z vad se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v opravě na základě oprávněné reklamace, a to až do okamžiku, kdy je kupující povinen výrobek po skončení takové opravy převzít. 

 

Článek 6
Vyřízení reklamace

Kupující uplatní reklamaci, resp. nároky z vad, v místě uplatnění vad u prodávajícího (viz článek 4. výše), resp. u pracovníka prodávajícího pověřeného vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Doba trvání vyřízení reklamace se počítá ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, resp. okamžiku, kdy byl kupující povinen věc převzít. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (reklamační list); a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající si ponechá kopii reklamačního listu. 

 

Článek 7
Nároky z vad

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i.) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, (ii.) se vada projeví opakovaně, (iii.) je vada podstatným porušením smlouvy nebo (iv.) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže pro vadu věci odstoupit Strana 3 od smlouvy dle tohoto odstavce, je-li vada nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto odstavce, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

Článek 8
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje kupujícího v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující má zásadně právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, dochází-li k plnění na území České republiky nebo souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky, a může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na povahu prodávaného zboží zásadně Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), Ústřední inspektorát – oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (web: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz), nestanoví-li kogentní předpisy v konkrétním případě jinak. Kupující může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Kupující může v případě sporu ze spotřebitelské smlouvy uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6.1.2023.


Reklamační řád platný od 6.1.2023 - RD06012023.pdf
Reklamační řád platný od 1.1.2014 do 5.1.2023 - RD_01012014.pdf 
Reklamační řád platný do 31.12.2013 - RD_01122013.pdf

AKTUALITY Z NAŠEHO MAGAZÍNU

Nový způsob ověřování věku 18+
14.04.2023 NOVINKY
Nový způsob ověřování věku 18+
Jak asi víte legislativa vyžaduje, abychom před nákupem ověřili váš věk. Doposavadní krkolomný způsob se zasíláním anonymizovaného dokladu totožnosti ... číst celé
Grip iSmoka-Eleaf iJust P40
05.04.2023 NOVINKY
Grip iSmoka-Eleaf iJust P40
Eleaf představuje odlehčený grip iJust P40, který je vyroben z odolné zinkové slitiny s příjemným ergonomickým tvarem číst celé
E-liquidy Just Juice SALT
28.03.2023 NOVINKY
E-liquidy Just Juice SALT
SALT liquidy od britského výrobce Just Juice. SALT liquidy od britského výrobce Just Juice. Liquidy SALT se od běžných liquidů odlišují tím, že mají n... číst celé
Vše o jednorázových elektronických cigaretách
01.10.2022 NOVINKY
Vše o jednorázových elektronických cigaretách
Jednorázové elektronické cigarety jsou stále populárnější alternativou k tradičním cigaretám. číst celéSledujte nás na našem Instagramu!Copyright © 2010 - 2023 e-cigaretka.cz | Shop icon icon by Icons8 | NajduZboží.cz | Dopravní TAXI, taxi4pets
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz